New Page 1
 

 

GERİ

Toplam bakteri

Toplam bakteri (jerm)

Toplam bakteri denildiğinde asıl olarak bir genel katı besiyerinde gelişerek koloni oluşturabilen aerobik mezofilik bakteriler ifade edilir. Mezofilik inkübasyon parametreleri farklı standartlarda farklı şekilde görülebilir. Örneğin, ABD'de genel olarak 35-37 ºC ve 24 saat kullanılırken AB ülkelerinde genel olarak 28-30 ºC ve 24 saat benimsenir. İnkübasyonda başka parametrelere de rastlanmaktadır. 

Su ya da gıda örneklerinde toplam bakteri sayısı, genel kalite kriteri olarak değerlendirilir.

Maya ve küflerin de pek çok türü toplam bakteri analizinde kullanılan genel besiyerlerinde gelişerek koloni oluşturabilir. Bunlardan maya kolonileri tipik görüntüleri ile bakteri kolonilerinden ayrılır. Küfler ise 24 ya da 48 sat olarak verilen inkübasyon süresinde gelişerek koloni oluşturamazlar. Buna bağlı olarak küf analizlerinde inkübasyon süresi 4 ya da 5 gün olarak verilir.

Bununla beraber, bu kavram kargaşalığına bağlı olarak, toplam canlı ya da toplam jerm (hücre) ifadesinin de bu grubu tanımlamak için kullanıldığına rastlanmaktadır. Nitekim T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", toplam jerm ifadesini kullanmaktadır.

Bu yönetmelik, toplam jerm analizinin dökme kültür yöntemi ile yapılmasını hükme bağlamıştır. Buna göre; steril 2 Petri kutusuna 1'er mL su numunesi aktarılır ve üzerine 45 ºC'da tutulan Yeast Extract Agar besiyerinden 15-20 mL kadar dökülür. Su örneği ile besiyerinin karışması sağlanır. Petri kutuları kendi hâlinde bırakılarak agarın katılaşması beklenir. Petri kutularından birisi 36±2 ºC'da 44±4 saat, diğeri 22±1 ºC'da 68±4 saat süre ile inkübe edilir. Petri kutuları inkübatöre tabanı değil, kapakları üzerine (ters olarak) yerleştirilir. İnkübasyon sonunda Petri kutuları incelenir, inceleme mümkün değilse 5±3 ºC'da en çok 48 saat saklanır. Bu süre sonunda düzensiz gelişme görülen Petri kutuları değerlendirmeye alınmaz.

Analizin dökme plak yöntemi ile yapılmasının nedeni 1 mL su numunesinin doğrudan membran filtre ile süzülürse bu kadar küçük miktarın filtrede homojen yayılamayacağı içindir. Bu durumda 40-50 mL steril su içinde bu miktar su numunesi ilave edilir, karıştırılır ve membran filtreden süzülebilir.

Suların, toplam bakteri analizlerinde kullanılabilecek NKS besiyerleri aşağıda verilmiştir.

 

CASO NKS

R2A NKS

Standard NKS

Standart TTC NKS

TGE NKS

Yeast Extract NKS

  GERİ

Bu Site Halk Sağlığı Laboratuvar

Bu Site Halk Sağlığı Laboratuvarları için

 Sponsorluğunda hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesidir.

Prof. Dr. Kadir HALKMAN (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü)’ın bilimsel gözetimindedir.
Sayın Hakkı DEMİRTAŞ'a katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
© 2008 sumikrobiyolojisi.org Tüm Hakları Saklıdır.